Nieuws

Tosserams houdt u geregeld op de hoogte over actuele, relevante zaken.

changemanagement

Business casuïstiek: changemanagement

Ondernemingsstrategie toetsen

Tosserams kijkt naar de specifieke ervaring en waar de kandidaat zijn strepen heeft gehaald. Werkend vanuit een business casuïstiek geeft dat een duidelijk beeld van een kandidaat. Momenteel heeft Tosserams een kandidaat in zijn portefeuille waar een changemanagement casuïstiek bij uitgewerkt is.

Situatieschets

Een bedrijf heeft jarenlang goede resultaten behaald. De markt is echter gewijzigd. De afzetvolumes zijn gedaald en de tarieven staan onder druk. De markt vraagt meer flexibiliteit en een stabiele hoge servicegraad. Dit terwijl een deel van de producten/diensten steeds meer kenmerken gaat vertonen van een standaard commodity product en dus extra toegevoegde waarde niet meer betaald wordt door de klant.

Vraagstuk

Past de strategie van de onderneming en de interne organisatie nog bij de veranderende markt? Is aanscherping van de strategie nodig en zo ja, op welke punten?

Systematische aanpak van de kandidaat

1. Marktontwikkelingen

Marktontwikkeling op basis van sectoranalyses van o.a. brancheorganisaties, banken en bij de onderneming aanwezige marktinformatie. De uitkomst hiervan geeft een helder beeld van het concurrentieveld en dat nieuwe concurrenten volop gebruikmaken van nieuwe ICT mogelijkheden.

2. Marktpositie

De volgende stap is het in kaart brengen van de huidige marktpositie. Wie zijn de klanten? Wie zijn de grote klanten? Welke producten zijn er in portfolio? Welke (geografische) markten worden bediend? Een analyse maken met de beschikbare managementinformatie, aangevuld met o.a. commerciële data, opbouw kostprijs, (in)directe kosten en trends hierin. Hieruit blijkt dat bij de onderneming het juiste detailniveau van de kostprijs per klant ontbrak. Dit is ‘gerepareerd’. Nieuwe doelstellingen per segment zijn gemaakt op basis van een heldere analyse van de marktpositie.

3. De interne organisatie

Een analyse van de interne organisatie van de onderneming is nodig, om in kaart te brengen op welke wijze de klanten worden bediend. Wat is de mate van dienstverlening? Hoe is de organisatie gestructureerd? En hoe is bijvoorbeeld het personeelsbestand opgebouwd? Door middel van diverse sessies is kennis uitgewisseld en inzicht verkregen. Het blijkt dat de personele organisatie te weinig waarde toevoegt ten opzichte van de kosten, dit geldt voor verschillende overheadafdelingen. Een plan van aanpak om de efficiency te verhogen is gemaakt.

4. De fit

Tot slot is gekeken naar de fit tussen onderneming en markt. De vraag is of de onderneming haar klanten bedient op een wijze die future-proof is. Of de marktvraag en de dienstverlening van de onderneming goed passen. De fit was, met het oog op de toekomst, niet optimaal. Het bedrijf heeft dan ook haar strategie aangescherpt om beter in te kunnen spelen op de veranderende en onzekere marktomstandigheden. Andere mix vaste en flexibele capaciteit, verbetering managementinformatie, schaalvergroting, ook om benodigde investeringen in IT en low(est) cost te kunnen aanbieden, en het verlagen van de kosten van de interne organisatie.

5. Scenario’s

Tot slot zijn diverse toekomst scenario’s opgesteld. Samen met de onderneming is een keuze gemaakt uit een aantal scenario’s. Het bedrijf werkt inmiddels voortvarend aan het uitrollen van de aangescherpte strategie met bijbehorende doelstellingen. Dit maakt het mogelijk de marktpositie te verdedigen, te verstevigen en op gerichte wijze verder uit te bouwen.

De beschikbare kandidaat heeft deze business casuïstiek succesvol uitgewerkt en geïmplementeerd. Herkent u de situatie of elementen en wilt u meer informatie neem contact op met Tosserams: fred@tosserams.com of bekijk het profiel van de beschikbare kandidaat: https://www.tosserams.com/kandidaatprofielen/performance-management/

Scroll naar boven